Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Quảng Trị 1.900.000 22,62% 31/12/2020
Hồ Xuân Hiếu Chủ tịch HĐQT 1.870.422 22,27% 30/06/2022
Phạm Thị Xuân Thủy 839.800 10,00% 04/02/2020
Lê Quang Nhật Tổng giám đốc 648.020 7,71% 30/06/2022
Trần Thị Mỹ Anh 450.000 5,36% 01/07/2020
Lê Văn Thể Thành viên HĐQT 65.416 0,78% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hạnh Nguyên Kế toán trưởng 51.295 0,61% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hải Châu 44.483 0,53% 30/06/2021
Phan Chí Ngang 41.098 0,49% 31/12/2020
Mai Quốc Toàn 34.086 0,41% 15/10/2019
Mai Chiếm Hùng Trưởng ban kiếm soát 22.095 0,26% 30/06/2022
Lê Văn Tuyển Phó Tổng giám đốc 21.818 0,26% 30/06/2022
Nguyễn Thị Tiến Lợi Thành viên HĐQT 21.148 0,25% 30/06/2022
Trần Hoàng Đạo 19.184 0,23% 30/06/2022
Nguyễn Đức Hải 10.612 0,13% 31/12/2020
Trần Thị Thanh Phương Thành viên Ban kiểm soát 6.641 0,08% 30/06/2022
Mai Chiếm An 5.056 0,06% 31/12/2020
Lê Thị Ngọc Hà 5.000 0,06% 30/06/2022
Nguyễn Tùng Hưng 5.000 0,06% 30/06/2022
Phan Văn Sinh 0 0,00% 31/12/2019