Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn 1.200.000 40,00% 30/06/2022
Trương Công Minh 287.600 9,59% 09/05/2022
Cao Thị Thúy Thành viên HĐQT 232.500 7,75% 30/06/2022
CTCP Dệt lưới Sài Gòn 135.850 4,53% 31/12/2020
Hàng Thị Ngọc 27.000 0,90% 30/06/2022
Lê Thị Phương Thảo Thành viên HĐQT 21.305 0,71% 30/06/2022
Phạm Thị Cúc Thành viên Ban kiểm soát 15.300 0,51% 30/06/2022
Võ Văn Thành 12.790 0,43% 31/12/2020
Lê Hữu Phước Giám đốc 12.300 0,41% 30/06/2022
Huỳnh Thị Thanh Nghị 6.245 0,21% 30/06/2022
Lâm Thống Nhứt PGĐ Sản xuất 4.000 0,13% 30/06/2022
Nguyễn Văn Khai Trưởng ban kiếm soát 1.000 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Thị Giàu Kế toán trưởng 1.000 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Minh Trường Phó Giám đốc 1.000 0,03% 30/06/2022
Đoàn văn Dậu 0 0,00% 31/12/2013
Lâm Xuân Thanh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/10/2022
Trần Thị Thùy Linh 0 0,00% 02/10/2022
Võ Thị Hùng 0 0,00% 31/12/2013
Quang Tường Thụy 0 0,00% 02/10/2022
Hồ Văn Ngon 0 0,00% 02/10/2022