Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 56.009.576 18,18% 31/12/2022
Công ty TNHH MTV xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận 51.250.000 16,64% 31/12/2022
Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa 50.364.494 16,35% 31/12/2022
Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh 43.370.958 14,08% 31/12/2022
Nguyễn Cao Trí 579.199 0,19% 31/12/2022
Nguyễn Ngọc Lũy 247.540 0,08% 31/12/2020
Vũ Quỳnh Mai Thành viên Ban kiểm soát 15.531 0,01% 31/12/2022
Vũ Thụy Mai 8.980 0,00% 31/12/2022
Vũ Thị Anh Thư 2.098 0,00% 31/12/2022
Hồ Nhật Duy 534 0,00% 31/12/2022
Nguyễn Đào Phương Linh Thành viên Ban kiểm soát 176 0,00% 31/12/2022
Đặng Thị Kiều Phước Trưởng ban kiếm soát 10 0,00% 31/12/2022
Trần Thị Nhuần 0 0,00% 30/06/2020
Trần Thị Phương Khanh Thành viên HĐQT 0 0,00% 31/03/2023
Phạm Hoàng Hồng Thịnh Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 14/12/2020
Vũ Quang Lãm Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 31/03/2023
Trần Thanh Giang Tổng giám đốc 0 0,00% 31/03/2023
Đỗ Thị Loan Anh 0 0,00% 31/03/2023
Phạm Thị Kim Lệ Thành viên HĐQT 0 0,00% 31/03/2023
Võ Thị Nguyệt Minh Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 31/03/2023