Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Ngô Phương Anh 1.008.500 24,38% 31/12/2019
Ngô Anh Thư 665.300 16,08% 23/02/2022
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 632.000 15,28% 31/12/2021
Vũ Thanh Thủy 245.600 5,94% 23/03/2022
Ngô Trọng Vinh Chủ tịch HĐQT 207.000 5,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị La 207.000 5,00% 30/06/2022
Ngô Trọng Quang 193.800 4,68% 30/06/2022
Ngô Thị Thanh Huyền Trưởng ban kiếm soát 142.700 3,45% 30/06/2022
Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nhật Phương 129.200 3,12% 31/12/2021
CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh 94.000 2,27% 31/12/2020
Nguyễn Tuấn Kiệt 11.500 0,28% 31/12/2018
Phan Xuân Phương 6.100 0,15% 31/12/2018
Đỗ Thị Phương Thảo Thành viên Ban kiểm soát 3.050 0,07% 30/06/2022
Đỗ Thành Lâm 1.000 0,02% 31/12/2018
Huỳnh Thị Thùy Trang 200 0,00% 31/12/2018
Nguyễn Ái Bình 0 0,00% 23/12/2013
Peter Eric Dennis 0 0,00% 25/01/2018
CTCP Đầu tư CMC 0 0,00% 01/03/2022
Ngô Anh Phương Thành viên HĐQT 0 0,00% 29/01/2023
Đinh Khắc Cao 0 0,00% 07/04/2017