Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đặng Thành Tâm Chủ tịch HĐQT 35.060.740 23,69% 23/09/2022
Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc - CTCP 31.793.846 21,48% 23/09/2022
Nguyễn Thị Kim Xuân 14.904.356 10,07% 23/09/2022
Đặng Thị Hoàng Phượng 14.625.800 9,88% 23/09/2022
CTCP Đầu tư Sài Gòn 10.656.360 7,20% 23/09/2022
Nguyễn Thanh Hải 3.603.040 4,87% 17/01/2020
Phạm Thị Lê 2.923.654 3,95% 09/01/2020
Nguyễn Sơn 2.530.254 3,42% 30/06/2020
Nguyễn Thị Kim Thanh Thành viên HĐQT 2.203.852 2,98% 31/12/2021
Nguyễn Cẩm Phương Tổng giám đốc 2.203.852 2,98% 30/06/2020
Lê Thị Kim Nhung Thành viên Ban kiểm soát 1.355.507 0,92% 27/09/2022
CTCP Du lịch Sài Gòn 164.450 0,22% 30/06/2020
Lê Nguyễn Hoàng Anh Thành viên HĐQT 41.109 0,06% 31/12/2021
Hồ Thị Kim Oanh Thành viên HĐQT 12.941 0,02% 31/12/2021
Đinh Công Luyện 5.945 0,01% 30/06/2020
CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn 310 0,00% 31/12/2020
Lê Thị Mỹ Hạnh 0 0,00% 30/09/2022
Trần Thị Hoài Thư 0 0,00% 06/08/2010
Nguyễn Đồng 0 0,00% 30/06/2012
Nguyễn Thanh Thái Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/09/2022