Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Bộ Xây dựng 13.241.200 49,04% 31/12/2020
Nguyễn Anh Trung 4.021.978 14,90% 17/06/2021
Nguyễn Trung Kiên 2.987.400 11,06% 24/02/2021
Lã Tuấn Hưng Tổng giám đốc 2.581.000 9,56% 31/12/2019
Phùng Quang Hải Phó Tổng giám đốc 30.000 0,11% 31/12/2019
Mai Văn Đông 20.000 0,07% 31/12/2019
Phạm Văn Nghĩa Thành viên HĐQT 20.000 0,07% 31/12/2019
Nguyễn Văn Hiến 12.300 0,05% 31/12/2019
Phan Việt Anh Thành viên HĐQT 10.000 0,04% 01/06/2021
Trần Anh Tài Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 30/06/2015
Phùng Minh Bằng 0 0,00% 30/06/2015
Nguyễn Thị Anh Tú 0 0,00% 21/04/2015
Ðặng Tiên Phong 0 0,00% 30/06/2015
Lê Xuân Thi Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Trần Huyền Linh Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Phạm Thị Mai Hương 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Hoàng Anh Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Thị Nhung Kế toán trưởng 0 0,00% 03/10/2022
Cao Tiến Trung Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Tất Thành 0 0,00% 30/06/2015