Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh 96.092.796 96,09% 31/12/2021
Nguyễn Thị Tranh 9.334 0,01% 23/01/2018
Lê Quang Thục Quỳnh 8.820 0,01% 31/12/2021
Chu Thị Lan Anh 6.000 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thúy Anh 5.170 0,01% 31/12/2021
Đoàn Thành 5.000 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Tú Anh 3.429 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Anh Thư 1.333 0,00% 30/06/2022
Lê Trường Sơn Thành viên HĐQT 0 0,00% 09/12/2022
Phạm Xuân Phong Kế toán trưởng 0 0,00% 09/12/2022
Phạm Hoàng An Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 09/12/2022
Hồ Mỹ Hòa 0 0,00% 09/12/2022
Nguyễn Thị Hồng 0 0,00% 09/12/2022
Diệp Dũng 0 0,00% 09/12/2022
Trần Thị Kim Quyên 0 0,00% 09/12/2022
Bùi Thị Kim Nga 0 0,00% 09/12/2022
Nguyễn Anh Đức 0 0,00% 09/12/2022
Vũ Anh Khoa Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 09/12/2022
Nguyễn Kim Dung 0 0,00% 09/12/2022
Nguyễn Phú Khánh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 09/12/2022