Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Hồng 0 0,00% 02/12/2022
Bùi Thị Kim Nga 0 0,00% 02/12/2022
Diệp Dũng 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Anh Đức 0 0,00% 02/12/2022
Vũ Anh Khoa Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Kim Dung 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Phú Khánh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 02/12/2022
Trương Phan Hoàng Thy Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/12/2022
Đoàn Trần Thái Duy Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Quảng Tịnh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/12/2022