Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Phan Đình Toại Chủ tịch HĐQT 6.480.112 64,80% 30/06/2022
Nguyễn Khắc Sơn Thành viên HĐQT 1.769.375 17,69% 30/06/2022
Hoàng Thị Tuyết 453.750 4,54% 30/06/2022
Nguyễn Bá Viện Thành viên HĐQT 59.024 0,59% 30/06/2022
Lương Mạnh Hùng 12.026 0,12% 31/12/2020
Phan Bích Thủy 1.077 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Văn Tuấn 1 0,00% 31/07/2020
Phan Thị Thanh Nga Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 31/07/2020
Đoàn Triệu Việt 0 0,00% 01/06/2021
Nguyễn Bá Quyết Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 01/12/2022
Phạm Thị Bé Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/12/2022
Phan Anh Tuấn Kế toán trưởng 0 0,00% 01/12/2022
Nguyễn Viết Chất 0 0,00% 01/12/2022
Lê Anh Tuấn 0 0,00% 01/12/2022