Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 32.654.750 50,61% 30/06/2022
Manila Water South Asia Holdings Pte Ltd 24.516.000 38,00% 30/06/2022
VIAC No.1 Partnership Ltd., 7.034.700 10,90% 31/12/2021
Lê Quốc Bình 10.000 0,02% 22/03/2019
Phạm Thị Thúy Hằng 0 0,00% 31/12/2014
Giao Thị Yến 0 0,00% 31/12/2017
CTCP 565 0 0,00% 21/01/2013
CTCP Tư vấn quản lý BDSC 0 0,00% 16/10/2013
Trương Khắc Hoành 0 0,00% 31/12/2017
Vũ Thị Thủy 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Ái Liễu 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Thị Tuyết Nhung 0 0,00% 31/12/2014
Bùi Quốc Dũng 0 0,00% 24/04/2014
Alvin Sua Evangelista Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 07/10/2022
John Walter E. Tendencia Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 07/10/2022
Mohammed Abdallah Humaid Al Harthi 0 0,00% 07/10/2022
Lều Mạnh Huy Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/10/2022
Luis Juan B. Oreta 0 0,00% 07/10/2022
Ferdinand Dela Cruz 0 0,00% 07/10/2022
Mai Thanh Trường 0 0,00% 09/01/2013