Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa 16.850.000 51,06% 31/12/2021
Công ty TNHH NHT 3.630.000 11,00% 30/06/2021
Công ty TNHH bao bì NGK Crown Đồng Nai 3.300.000 10,00% 30/06/2021
Lê Đức Tiến Chủ tịch HĐQT 38.600 0,12% 30/06/2022
Ngô Thị Hương Liên Kế toán trưởng 24.000 0,07% 30/06/2022
Lê Thị Hồng Vân Tổng giám đốc 14.600 0,04% 30/06/2022
Lê Huỳnh Phụng Thành viên HĐQT 5.100 0,02% 30/06/2022
Bùi Thị Hạnh Phó Chủ tịch HĐQT 5.000 0,02% 30/06/2022
Võ Thị Liễu Nhi Thành viên HĐQT 4.600 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Minh Quân Thành viên Ban kiểm soát 2.400 0,01% 30/06/2022
Võ Thị Thảo Nhi 0 0,00% 30/03/2022
Nguyễn Xuân Anh Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/09/2022
Huỳnh Thị Trần Lê Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/09/2022
Hoàng Thị Ân Vũ Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 27/09/2022
Đào Tuấn Trung 0 0,00% 27/09/2022
Trương Văn Trung Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 27/09/2022
Lâm Diệu Việt 0 0,00% 27/09/2022
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 0 0,00% 20/11/2020