Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa 11.730.000 51,00% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 980.000 4,26% 08/07/2019
CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang 224.183 0,97% 04/10/2022
Trần Văn Ngân 57.800 0,25% 30/06/2022
Đặng Minh Thích Phó Giám đốc 11.600 0,05% 30/06/2022
Huỳnh Bá 11.000 0,05% 31/12/2021
Nguyễn Khoa Bảo Thành viên HĐQT 7.200 0,03% 30/06/2022
Phan Thị Giang Phó Giám đốc 7.200 0,03% 30/06/2022
Huỳnh Đức Trọng Thành viên HĐQT 7.100 0,03% 30/06/2022
Phạm Quốc Hùng Phó Giám đốc 7.100 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Thị Tuyết Mai 6.600 0,03% 30/06/2022
Trịnh Thị Hồng Vân Chủ tịch HĐQT 5.800 0,03% 30/06/2022
Phạm Thanh Phong 5.000 0,02% 30/06/2022
Phạm Thị Lành Kế toán trưởng 4.700 0,02% 30/06/2022
Huỳnh Ngọc Hiền Vy 4.600 0,02% 31/12/2021
Phạm Duy Hưng Thành viên Ban kiểm soát 3.300 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Đắc Ngọc Trâm 3.100 0,01% 30/06/2022
Vương Phạm Phương Thanh Thành viên HĐQT 1.000 0,00% 30/06/2022
Vũ Trần Nguyên Minh Trưởng ban kiếm soát 1.000 0,00% 30/06/2022
Trần Thanh Sơn 0 0,00% 12/08/2017