Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty cổ phần Tư vấn Anh 3.162.000 21,08% 10/02/2011
Đỗ Đình Bách 1.600.305 7,11% 31/08/2011
Công ty CP Đầu tư và Thương mại Quốc tế Nam Sơn ( Đại diện Phạm Minh Tuấn - TVHĐQT) 883.990 5,56% 02/11/2010
Ngô Sỹ Quang (miễn nhiệm) Thành viên HĐQT 740.000 4,94% 12/03/2010
Nguyễn Thị Vinh( mẹ ông Phan Huy Chí - CT HĐQT) 640.000 4,27% 12/03/2010
Nguyễn Thanh Nam (TVHĐQT miễn nhiệm) 540.000 2,40% 10/02/2011
Nguyễn Bá Thành 352.200 2,34% 31/12/2010
Phạm Minh Tuấn Thành viên HĐQT 300.000 1,33% 19/12/2011
Nguyễn Thị Kim Thanh ( mẹ ông Phạm Minh Tuấn - TV HĐQT) 204.000 1,36% 05/11/2010
Hoàng Tiến Lợi (miễn nhiệm) Thành viên HĐQT 138.000 0,92% 31/12/2010
Phạm Hồng Sơn Thành viên HĐQT 61.000 0,27% 10/02/2011
Nguyễn Quốc Tuấn (miễn nhiệm) Trưởng ban kiếm soát 20.000 0,13% 12/03/2010
Lê Thị Minh Trí (miễn nhiệm) Thành viên Ban kiểm soát 15.000 0,10% 05/06/2009
Lê Thị Minh Thành viên Ban kiểm soát 1.000 0,01% 12/03/2010
Nguyễn Quốc Đạt Thành viên HĐQT 0 0,00% 10/02/2011
Dư Văn Toàn (Miễn nhiệm) Kế toán trưởng 0 0,00% 09/08/2011