Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2.340.000 53,12% 31/12/2021
Vũ Bá Hòa 50.000 1,14% 30/06/2018
Nguyễn Thị Thu 25.500 0,58% 30/06/2018
Đỗ Thành Lâm 21.000 0,48% 31/12/2019
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam 20.000 0,45% 31/12/2021
Đỗ Thị Mai Anh Tổng giám đốc 15.500 0,35% 31/12/2020
Đỗ Thị Kim Anh 14.500 0,33% 31/12/2020
Phạm Cảnh Toàn Thành viên HĐQT 12.900 0,29% 07/09/2022
Nguyễn Mai Hoa Thành viên HĐQT 10.000 0,23% 31/12/2020
Dương Vân Nhung 5.500 0,12% 31/12/2020
Vũ Bùi Biển 5.000 0,11% 30/06/2018
Vũ Bá Tuấn 5.000 0,11% 30/06/2018
Đỗ Thị Minh 5.000 0,11% 31/12/2019
Phạm Ngọc Anh Tài 3.500 0,08% 31/12/2020
Trần Lê Quang Phó Tổng giám đốc 3.000 0,07% 31/12/2020
Hồ Anh Tuấn 2.000 0,05% 31/12/2020
Nguyễn Thị Minh Phương 500 0,01% 31/12/2020
Nguyễn Trường Quang 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Thanh Hữu Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 02/10/2022
Phạm Văn Hồng 0 0,00% 31/12/2017