Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Đồng Nai 374.756.700 99,54% 31/12/2021
Nguyễn Kim Thu 100.000 0,03% 31/12/2020
Đỗ Thị Thu Hằng Chủ tịch HĐQT 27.200 0,01% 30/06/2022
Trần Thanh Hải Tổng giám đốc 26.800 0,01% 30/06/2022
Lương Minh Hiền Thành viên HĐQT 15.000 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Long Bôn 14.900 0,00% 31/12/2020
Phan Đình Thám 11.500 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hạnh Thành viên HĐQT 10.600 0,00% 30/06/2022
Lai Thị Đài Trang 9.800 0,00% 30/06/2022
Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp 8.200 0,00% 31/12/2021
Đinh Ngọc Thuận Thành viên HĐQT 6.300 0,00% 30/06/2022
Lê Thị Lệ Hằng 5.000 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Văn Tuấn Thành viên HĐQT 5.000 0,00% 30/06/2022
Phạm Trần Hòa Hiệp Đại diện công bố thông tin 4.500 0,00% 30/06/2022
Phạm Thị Cẩm Hà Thành viên Ban kiểm soát 200 0,00% 30/06/2022
Trần Ngọc Tòng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Bạch Mai 0 0,00% 27/07/2017
Chu Thanh Sơn 0 0,00% 31/12/2017
Chu Thị Thư 0 0,00% 27/07/2017
Phạm Xuân Bách 0 0,00% 27/07/2017