Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP 4.367.538 36,40% 30/06/2022
Đỗ Văn Sinh 2.150.000 17,92% 01/07/2022
Nguyễn Hoàng Giang 2.010.500 16,75% 01/08/2022
Công ty TNHH Thủy sản Việt Nguyên 1.681.600 14,01% 08/02/2022
Tô Thanh Sơn 600.000 5,00% 31/12/2020
Nguyễn Minh Chánh 22.000 0,18% 31/12/2019
Nguyễn Anh Tuấn Phó Tổng giám đốc 90 0,00% 30/06/2022
Lê Thị Hoa 0 0,00% 30/06/2017
Huỳnh Tô Hà 0 0,00% 31/12/2015
Phan Thị Thu Hà 0 0,00% 10/05/2016
Trần Mạnh Hữu 0 0,00% 09/12/2022
Ngô Trí Dũng 0 0,00% 09/12/2022
Lê Hồng Sơn 0 0,00% 25/09/2015
Thái Bá Nam 0 0,00% 31/12/2016
Phạm Thị Xuân 0 0,00% 06/10/2015
Lý Tiết Dũng 0 0,00% 29/07/2015
Phan Minh Khuê 0 0,00% 09/12/2022
Trần Như Thiên Mỵ Tổng giám đốc 0 0,00% 04/12/2020
Lê Thanh Phương Kế toán trưởng 0 0,00% 20/02/2017
Phạm Đình Giá 0 0,00% 31/10/2016