Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP 5.934.000 59,34% 30/06/2022
Nguyễn Phú Cường Phó Chủ tịch HĐQT 2.400.000 24,00% 30/06/2022
Dương Thị Lan Hương 67.296 0,67% 30/06/2022
Lê Văn Toàn 5.000 0,05% 31/12/2021
Phan Thị Thanh Thủy 5.000 0,05% 31/12/2021
Trần Xuân Hòa 3.200 0,03% 31/12/2019
Phạm Vân Anh 2.200 0,02% 31/12/2019
Lê Mạnh Hùng Thành viên Ban kiểm soát 1.400 0,01% 30/06/2022
Trần Thị Hiền Thành viên HĐQT 700 0,01% 30/06/2022
Phạm Trọng Vinh 300 0,00% 31/12/2019
Thiều Thị Thanh Thúy 0 0,00% 31/12/2016
Công ty TNHH Quản lý và Tư vấn đầu tư và Đào tạo Mitco 0 0,00% 11/12/2013
Đỗ Xuân Thụ 0 0,00% 07/01/2016
Nguyễn Hoàng Giang 0 0,00% 07/01/2016
Đỗ Xuân Hà 0 0,00% 07/01/2016
Vũ Thị Hồng Gấm Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 06/10/2022
Trần Tấn Tâm 0 0,00% 06/10/2022
Lê Vĩnh Hòa 0 0,00% 06/10/2022
Phạm Gia Huy Kế toán trưởng 0 0,00% 06/10/2022
Thái Bá Nam 0 0,00% 06/10/2022