Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đào Hữu Hoàng Chủ tịch HĐQT 6.198.120 44,27% 30/06/2022
Đào Hữu Hoàng Vũ 1.769.020 12,64% 30/06/2022
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 1.041.500 7,44% 31/12/2021
Đỗ Thị Mai Thành viên HĐQT 1.000.000 7,14% 31/12/2021
Đào Hữu Khôi Thành viên HĐQT 409.935 2,93% 31/12/2019
CTCP S.P.M 230.000 1,64% 31/12/2021
Văn Tất Chiến Phó tổng giám đốc kinh doanh 30.000 0,21% 30/06/2022
Đặng Ngọc Hồ 10.800 0,08% 09/11/2020
Dương Nguyễn Trường Huy Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/10/2022
Đào Thị Lệ Thủy 0 0,00% 30/06/2016
Bùi Công Sơn Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/10/2022
Ngô Quốc Dũng 0 0,00% 04/10/2022
Võ Thành Nhân Kế toán trưởng 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Hoàng Hà Thành viên HĐQT 0 0,00% 04/10/2022
Ôn Ngọc Lan Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/10/2022
Hồ Mộng Tiên 0 0,00% 06/07/2015
Nguyễn Ngọc Quế Chi 0 0,00% 30/09/2021
CTCP Chứng khoán SBS 0 0,00% 16/12/2013
Vũ Thanh Hiếu 0 0,00% 31/12/2013
Đỗ Thị Hằng 0 0,00% 31/12/2016