Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lưu Thị Minh Hằng 1.572.998 6,26% 31/12/2019
Nguyễn Quang Đức 1.486.975 5,92% 31/12/2019
Đỗ Thanh Sửu 1.226.205 4,88% 15/02/2022
Đỗ Thị Nghiêu Thành viên Ban kiểm soát 840.884 3,35% 30/06/2020
Hoàng Ngọc Đạt 476.360 1,90% 30/06/2018
Lưu Quốc Dũng 221.901 0,88% 30/06/2020
Dương Văn Xuyên 170.485 0,68% 30/06/2020
Dương Thái Bình Thành viên HĐQT 56.028 0,22% 30/06/2020
Dương Thị Thu Hương Chủ tịch HĐQT 49.770 0,20% 30/06/2020
Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa 10.000 0,04% 30/03/2018
Nguyễn Thị Minh Thảo Trưởng ban kiếm soát 116 0,00% 30/06/2020
Huỳnh Quốc Khanh 72 0,00% 30/06/2020
Ngô Thị Phong Lan 0 0,00% 05/10/2022
Lê Thị Lý 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Thị Mai Trang 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Nhân Nghĩa 0 0,00% 05/10/2022
CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn 0 0,00% 09/11/2018
Nguyễn Thị Tường Vi 0 0,00% 05/10/2022
Trần Quí Đức Kế toán trưởng 0 0,00% 05/10/2022
Trương Ngọc Khanh Tổng giám đốc 0 0,00% 05/10/2022