Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam 12.794.862 85,34% 31/12/2021
CTCP Giống cây trồng Miền Nam 1.720.582 11,48% 31/12/2021
Phan Thế Tý Trưởng ban kiếm soát 100 0,00% 23/08/2018
Lê Minh Chánh 6 0,00% 04/09/2018
Nguyễn Thị Thanh Hà Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/02/2023
Văn Thị Ngọc Ánh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/02/2023
Phạm Quang Dương 0 0,00% 05/02/2023
CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre 0 0,00% 18/12/2014
Nguyễn Hữu Hòa 0 0,00% 05/02/2023
Trịnh Minh Hợp 0 0,00% 05/02/2023
Trần Kim Liên Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 05/02/2023
Đỗ Tiến Sỹ 0 0,00% 05/02/2023
Ngô Văn Giáo 0 0,00% 03/07/2015
Hàng Phi Quang Phó Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 22/05/2018
Nguyễn Tiến Hiệp 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Hoàng Tuấn 0 0,00% 30/06/2016
Nguyễn Hoàng Công 0 0,00% 31/12/2015
Đinh Văn Bích 0 0,00% 03/07/2015
Greystanes Ltd 0 0,00% 23/05/2014
Indochina Capital Vietnam Holdings Ltd 0 0,00% 11/12/2014