Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Asean Deep Value Fund 2.144.700 14,30% 17/01/2022
Lucerne Enterprise Ltd 1.786.200 11,91% 13/01/2022
David Peter O'Neil 816.800 5,45% 17/01/2022
Nguyễn Văn Toán 0 0,00% 24/09/2022
Tăng Bích Trâm Kế toán trưởng 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Bá Thành 0 0,00% 30/06/2015
CTCP Sông Đà 1 0 0,00% 22/09/2009
Nguyễn Trí Dũng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 30/06/2015
Cao Châu Tuệ 0 0,00% 30/06/2015
Hồ Sỹ Hùng 0 0,00% 16/09/2013
Lại Việt Cường Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/06/2015
Phạm Xuân Diệu 0 0,00% 30/06/2015
Trần Việt Sơn 0 0,00% 16/09/2013
Đoàn Hòa Thuận 0 0,00% 24/09/2022
Đỗ Minh Tâm 0 0,00% 16/09/2013
Hứa Vĩnh Cường Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/06/2015
Lê Phú Chiến 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Đình Thuận 0 0,00% 30/06/2015
Cao Mạnh Tiến 0 0,00% 26/08/2009
Trần Thị Nga 0 0,00% 30/06/2015