Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Trọng Trung 627.388 7,80% 30/06/2022
Nguyễn Trọng Lợi Thành viên HĐQT 592.078 7,36% 30/06/2022
Nguyễn Thị Ngoãn 401.844 4,99% 10/01/2018
Vũ Thị Lộc 399.523 4,97% 30/06/2022
Nguyễn Trọng San Chủ tịch HĐQT 397.407 4,94% 30/06/2022
Vũ Thị Kim Tuyến 318.983 3,96% 30/06/2022
Đinh Thị Yến 210.455 2,62% 30/06/2022
Nguyễn Quang Thiều Thành viên HĐQT 181.444 2,26% 30/06/2022
Nguyễn Trọng Giang 100.177 1,25% 30/06/2022
CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà 23.681 0,29% 31/12/2021
Nguyễn Trọng Trãi Tổng giám đốc 11.186 0,14% 30/06/2022
Nguyễn Tuấn Hồng 9.918 0,12% 30/06/2022
Lê Duy Hiếu 5.289 0,07% 31/12/2018
Vũ Thúy Quỳnh Đại diện công bố thông tin 5.157 0,06% 30/06/2022
Nguyễn Thị Tuyết 1.322 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Nhuần 396 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị An Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/10/2022
Đỗ Văn Hách Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 05/10/2022
Phan Văn Tam 0 0,00% 31/12/2014
Vũ Hữu Sứng 0 0,00% 30/06/2015