Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đoàn Hồng Quang Thành viên HĐQT 485.893 25,90% 31/12/2020
Vũ Ngọc Nghĩa Giám đốc 465.804 24,83% 31/12/2020
Nguyễn Hải Vân Chủ tịch HĐQT 154.215 8,22% 23/02/2021
Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên Ban kiểm soát 53.000 2,83% 31/12/2020
Đinh Ngọc Quyền Thành viên HĐQT 18.891 1,01% 31/12/2020
Phùng Thị Phúc 17.535 0,93% 31/12/2020
Phùng Thị Ánh Nguyệt Thành viên Ban kiểm soát 16.984 0,91% 31/12/2020
Nguyễn Hồng Điệp 9.701 0,52% 31/12/2019
Bùi Thị Thu Hoài Kế toán trưởng 6.354 0,34% 31/12/2020
Khiếu Minh Đồng Trưởng ban kiếm soát 5.956 0,32% 31/12/2019
Nguyễn Thành Lâm Thành viên HĐQT 5.642 0,30% 31/12/2020
Lê Đức Mạnh 4.860 0,26% 31/12/2020
Nguyễn Xuân Huynh 0 0,00% 14/07/2021
Nguyễn Thị Vân Anh 0 0,00% 04/09/2018
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội 0 0,00% 31/12/2015
Phan Văn Tiến 0 0,00% 02/01/2014
Vũ Kim Hoa 0 0,00% 31/12/2015
Lê Chí Thành 0 0,00% 31/12/2015
Lê Văn Hải 0 0,00% 31/12/2015
Phan Văn Tới 0 0,00% 31/12/2013