Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 28.809.800 98,16% 30/06/2022
Trịnh Anh Phong Tổng giám đốc 10.500 0,04% 30/06/2022
Mai Tứ Phương Kế toán trưởng 3.000 0,01% 30/06/2022
Trần Thị Hiền 2.700 0,01% 30/06/2022
Đặng Thúy Nga Trưởng ban kiếm soát 2.700 0,01% 30/06/2022
Tạ Mạnh Hiền Thành viên HĐQT 2.700 0,01% 31/12/2021
Đỗ Trọng Tín Thành viên HĐQT 2.600 0,01% 31/12/2021
Võ Hồng Nhung Thành viên Ban kiểm soát 2.000 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thùy Dương Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 07/02/2023
Phạm Hồng Hào 0 0,00% 07/02/2023
Trần Thắng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 07/02/2023
Trịnh Anh Tuấn 0 0,00% 25/05/2015
Cao Thị Thúy 0 0,00% 31/12/2015
Lê Văn Cường 0 0,00% 07/02/2023
Vũ Thanh Thủy Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/02/2023
Ngô Tuấn Anh 0 0,00% 07/02/2023
Phạm Quốc Đại 0 0,00% 07/02/2023
Phạm Thị Huyền 0 0,00% 07/02/2023