Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH MTV Đầu Tư hạ tầng Sotrans 56.625.000 84,39% 30/06/2022
CTCP Kho vận Miền Nam 6.000.000 8,94% 30/06/2022
Tô Hữu Hùng Phó Tổng giám đốc 11.600 0,02% 30/06/2022
Trịnh Văn Quý Kế toán trưởng 1.100 0,00% 30/06/2022
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB 100 0,00% 22/06/2020
Ngô Thị Thanh Thủy 0 0,00% 26/11/2022
CTCP Cộng Hưởng 0 0,00% 16/12/2015
Lê Cao Khánh 0 0,00% 26/11/2022
Trần Tuấn Anh Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/11/2022
Trương Quốc Hưng 0 0,00% 31/12/2015
Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital 0 0,00% 23/09/2016
Phạm Hải Anh Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 26/11/2022
Hồ Sĩ Tuấn 0 0,00% 26/11/2022
Lê Bá Thọ 0 0,00% 26/11/2022
Holland Patrick Thomas 0 0,00% 26/11/2022
Trần Thị Cẩm Tú 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Văn Tuấn 0 0,00% 26/11/2022
Đặng Doãn Kiên Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Trọng Phúc 0 0,00% 26/11/2022
De Mecquenem Alexis 0 0,00% 26/11/2022