Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Cube Securities Ltd 0 0,00% 07/05/2015
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0 0,00% 26/01/2016
Nguyễn Hữu Phước 0 0,00% 31/12/2014
Phạm Nghiêm Xuân Bắc 0 0,00% 14/01/2016
Phạm Văn Tài 0 0,00% 31/12/2014
Phan Trọng Lâm 0 0,00% 17/06/2016
Trịnh Thị Thơm Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/12/2022
Nguyễn Thị Ngọc Lan 0 0,00% 01/12/2022
Phạm Tường Minh 0 0,00% 01/12/2022
Đinh Thị Phương Vy Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/12/2022
Phạm Nghiêm Xuân Bình 0 0,00% 03/10/2016
CTCP SCI 0 0,00% 31/12/2019
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ 0 0,00% 29/04/2016
Phạm Thị Ngọc Thơ 0 0,00% 05/02/2016
CTCP Chứng khoán VIX 0 0,00% 22/04/2016
Đặng Duy Hải 0 0,00% 25/03/2016
Nguyễn Thị Thu Thủy 0 0,00% 04/02/2016
Bùi Thị Phương Dung 0 0,00% 25/03/2016
CTCP Giao nhận và Vận chuyển In Do Trần 0 0,00% 02/06/2017
Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital 0 0,00% 23/09/2016