Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Long An 850.020 60,00% 31/12/2021
Đào Mạnh Hùng Thành viên HĐQT 241.340 17,04% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hồng Vy Trưởng ban kiếm soát 132.990 9,39% 31/12/2021
Lương Minh Nhựt 46.450 3,28% 31/12/2019
Nguyễn Thị Kim Tuyến 3.000 0,21% 31/12/2021
Nguyễn Mạnh Đạt 3.000 0,21% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hồng Luy 3.000 0,21% 31/12/2021
Lại Thanh Nhàn Thành viên Ban kiểm soát 2.000 0,14% 31/12/2021
Nguyễn Thị Ngọc Trúc Đại diện công bố thông tin 2.000 0,14% 31/12/2021
Nguyễn Minh Nhựt Thành viên HĐQT 1.200 0,08% 31/12/2021
Võ Phước Toàn Thành viên Ban kiểm soát 1.100 0,08% 31/12/2021
Nguyễn Thị Diệu Hồng 0 0,00% 11/08/2022
Phan Thanh Nhàn Thành viên HĐQT 0 0,00% 11/08/2022
Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị Môi trường Hiệp Hòa 0 0,00% 31/12/2017
Đỗ Tường Y Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 23/11/2020
Đặng Quang Huấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 11/08/2022