Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đinh Ngọc Vượng Chủ tịch HĐQT 1.147.450 69,27% 31/12/2017
Dương Văn Phê Phó Tổng giám đốc 2.100 0,13% 10/09/2019
Nguyễn Hồng Linh Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 30/09/2022
Phan Ý Nhi Kế toán trưởng 0 0,00% 30/09/2022
Phạm Thị Đậm Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/09/2022
Quách Thanh Thông Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/09/2022
Đào Văn Kiệt 0 0,00% 31/12/2012
Đỗ Văn Cường Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 30/09/2022
Phạm Thị Ngọc Hiền Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/09/2022
Phạm Hoàng Nhân Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Văn Trọn Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 31/12/2015
Trương Tiến Dũng 0 0,00% 30/09/2022
Phan Tấn Mỹ 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Tuấn Minh Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 31/12/2015
Doanh nghiệp tư nhân Nhật Quang 0 0,00% 31/12/2013
Trần Văn Thái 0 0,00% 31/12/2013
Lưu Minh Nhân Thành viên HĐQT 0 0,00% 31/12/2015
Trịnh Khắc Mạnh 0 0,00% 31/12/2013
Bùi Thị Xuân Lan 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Văn Ni 0 0,00% 30/06/2015