Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Bộ Xây dựng 23.555.200 98,76% 31/12/2021
Nguyễn Văn Sơn Trưởng ban kiếm soát 15.700 0,07% 30/06/2022
Phạm Việt Hùng 7.400 0,03% 31/12/2020
Vũ Xuân Thắng Thành viên HĐQT 7.000 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Thành viên HĐQT 6.800 0,03% 30/06/2022
Lê Thế Thủy 5.800 0,02% 30/06/2022
Trịnh Nam Hải Chủ tịch HĐQT 5.500 0,02% 30/06/2022
Dương Văn Hồng 3.400 0,01% 31/12/2018
Trần Thanh Vân 2.500 0,01% 30/06/2021
Nguyễn Thị Ngọc Diệp 1.500 0,01% 30/06/2021
Đinh Thị Hương Thành viên Ban kiểm soát 1.400 0,01% 30/06/2022
Vũ Đức Đại 1.300 0,01% 31/12/2019
Vũ Thị Thủy Thành viên Ban kiểm soát 1.300 0,01% 30/06/2022
Đào Đức Thọ Tổng giám đốc 0 0,00% 24/09/2022
Lê Thị Linh Chi 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Ngọc Hải Kế toán trưởng 0 0,00% 24/09/2022
Vũ Quang Hảo 0 0,00% 24/09/2022
Lê Minh Hải 0 0,00% 24/09/2022
Phan Tố Lan Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Hướng Dương Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 24/09/2022