Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 11.797.050 59,01% 31/12/2021
Trịnh Văn Mợi Thành viên HĐQT 25.642 0,13% 30/06/2022
Nguyễn Năng Toàn 18.189 0,09% 30/06/2022
Mai Thị Trâm 15.963 0,08% 31/12/2020
Phạm Thị Lý 12.472 0,06% 30/06/2022
Võ Đắc Thiệu 11.828 0,06% 31/12/2019
Nguyễn Thị Hồng Liên Kế toán trưởng 5.654 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thúy Nga Trưởng ban kiếm soát 4.448 0,02% 30/06/2022
Vũ Mạnh Lân 4.240 0,02% 30/06/2022
Trần Quang Thảo Thành viên HĐQT 3.509 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên Ban kiểm soát 3.301 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Duy Thanh 2.993 0,01% 30/06/2022
Bùi Văn Bằng Phó Giám đốc 2.579 0,01% 30/06/2022
Đoàn Phi Thành viên HĐQT 2.490 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Hồng Sơn Thành viên Ban kiểm soát 2.440 0,01% 30/06/2022
Trịnh Hải Nam 2.089 0,01% 31/12/2021
Trần Hồng Diễm 1.508 0,01% 31/12/2019
Lê Thị Thúy Hồng Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 29/11/2022
Đỗ Xuân Minh Thành viên HĐQT 0 0,00% 29/11/2022
Huỳnh Thế Nhân 0 0,00% 29/11/2022