Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 6.757.429 6,00% 30/06/2022
Vietnam Equity Holding 3.730.007 3,31% 27/09/2018
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock) 2.492.840 2,21% 30/06/2020
Lê Chí Hiếu 1.501.762 1,33% 30/06/2022
CTCP Dệt may Liên Phương 1.021.265 0,91% 30/06/2020
Trần Quang Nghị 968.719 0,86% 31/12/2018
Nguyễn Vũ Bảo Hoàng 281.421 0,25% 31/12/2021
Yurie Vietnam Smart Accumulated Target Return Fund 248.170 0,22% 12/06/2020
Nguyễn Khắc Sơn 190.011 0,17% 31/12/2020
Phạm Thị Xuân Lan 126.964 0,11% 30/06/2022
Quan Minh Tuấn 110.966 0,10% 31/12/2021
Thái Bằng Âu 24.272 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Văn Huây 19.873 0,02% 31/12/2021
Nguyễn Hữu Tâm 16.084 0,01% 31/12/2021
Phạm Thị Thanh Bình 12.546 0,01% 31/12/2019
Nguyễn Thị Ánh Tuyết 9.684 0,01% 31/12/2021
Trần Quang Nhường 3.870 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Hưng Long 164 0,00% 31/12/2021
CTCP Phát triển nhà Deawon Thủ Đức 41 0,00% 31/12/2021
CTCP Chứng khoán Sen Vàng 13 0,00% 31/12/2021