Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
D.I Dolmen International (Luxembourg ) SA 895.500 50,31% 31/12/2010
Mai Văn Hải Thành viên HĐQT 217.520 12,22% 31/12/2010
Lê Thanh Lâm Chủ tịch HĐQT 10.570 0,59% 31/12/2010
Dương Minh Trí Thành viên HĐQT 7.640 0,43% 31/12/2010
Trương Đông Lộc Trưởng ban kiếm soát 6.000 0,33% 31/12/2010
Lê Quốc Trung Thành viên Ban kiểm soát 3.820 0,20% 31/12/2010
Trịnh Lê Vinh Thành viên Ban kiểm soát 2.210 0,12% 31/12/2010
Trịnh Lê Vinh Thành viên Ban kiểm soát 2.210 0,12% 31/12/2009
Trần Thị Thanh (miễn nhiệm) Trưởng ban kiếm soát 1.800 0,10% 31/12/2009
Nguyễn Thị Ngọc Thúy Thành viên Ban kiểm soát 1.000 0,06% 31/12/2009