Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc 7.072.727 7,07% 30/06/2022
Công ty TNHH Thương mại N.T.P 6.000.000 6,00% 30/06/2022
Phạm Văn Chiến 5.000.000 5,00% 31/12/2020
CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Phía Nam 4.492.900 4,49% 23/02/2022
Nguyễn Hiền Triết 4.000.000 4,00% 22/02/2019
Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện 3.562.250 3,56% 05/03/2019
CTCP Tân Thanh 3.000.000 3,00% 31/12/2021
Hanoi Investments Holdings Ltd 2.628.090 2,63% 01/09/2020
Trần Thế Hưng Tổng giám đốc 2.127.221 2,13% 30/06/2022
Hồ Lê Minh 2.000.000 2,00% 15/01/2018
Nguyễn Văn Thiền 1.356.949 1,36% 30/06/2022
Norges Bank 1.050.000 1,05% 01/09/2020
Nguyễn Thị Diên Thành viên HĐQT 1.040.000 1,04% 30/06/2022
Vietnam Co-investment Fund 843.000 0,84% 01/09/2020
Aquila Spc Ltd 641.500 0,64% 08/08/2019
Nguyễn Văn Trí Chủ tịch HĐQT 600.000 0,60% 30/06/2022
Đặng Thị Mười 600.000 0,60% 30/06/2022
Dương Hoàng Sơn 466.525 0,47% 30/06/2022
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật D&B 300.000 0,30% 26/04/2023
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity 75.000 0,08% 01/09/2020