Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 19.135.414 65,00% 31/12/2021
CTCP Cơ điện lạnh 1.180.024 4,01% 06/08/2020
Vũ Thị Hương Kế toán trưởng 27.784 0,09% 30/06/2022
Đặng Quang Minh Thành viên HĐQT 24.667 0,08% 30/06/2022
Nguyễn Quang Tùng Đại diện công bố thông tin 18.039 0,06% 30/06/2022
Nguyễn Bá Xô 3.668 0,01% 31/12/2018
Vũ Thị Loan 3.417 0,01% 31/12/2018
Mai Huy Cường 2.944 0,01% 31/12/2020
Vũ Trọng Hiến 2.097 0,01% 30/06/2020
Vũ Trọng Hiển 1.048 0,00% 30/06/2020
Vũ Trọng Hùng Thành viên HĐQT 787 0,00% 30/06/2022
Mai Huy Trung 603 0,00% 31/12/2020
Đặng Thanh Bình Thành viên HĐQT 522 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Tùng Phó Giám đốc 257 0,00% 30/06/2022
Trần Văn Vang Thành viên Ban kiểm soát 208 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Yến Thành viên Ban kiểm soát 7 0,00% 30/06/2022
Phạm Duy Thanh 0 0,00% 03/12/2022
Phạm Thị Hải 0 0,00% 03/12/2022
Trần Thế Thành 0 0,00% 03/12/2022
Bùi Thị Chức 0 0,00% 30/06/2015