Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Chu Thuyên Chủ tịch HĐQT 3.721.720 15,57% 31/08/2022
Nguyễn Việt Thắng Tổng giám đốc 1.539.440 6,44% 31/08/2022
Phạm Thái Hòa Thành viên HĐQT 497.033 2,33% 31/12/2021
Hoàng Thị Hợp 391.200 2,81% 14/01/2020
Nguyễn Huy Hoàng 379.500 2,72% 12/02/2020
Nguyễn Minh Hải 342.600 2,46% 15/01/2020
Nguyễn Thị Phượng 174.000 0,84% 13/12/2021
Đặng Đình Vụ 92.000 0,44% 31/12/2020
Nguyễn Tiến Dũng 84.528 0,61% 12/02/2020
Nguyễn Văn Bằng Thành viên HĐQT 70.000 0,33% 31/12/2021
Dương Ngọc Hải Thành viên HĐQT 66.020 0,31% 31/12/2021
Đỗ Ngọc Tuyến Thành viên Ban kiểm soát 64.250 0,30% 31/12/2021
Lê Thị Hồng Thắm Trưởng ban kiếm soát 44.833 0,21% 31/12/2021
Hà Thị Thu 30.000 0,22% 03/03/2020
Hà Thị Thùy Anh 12.000 0,09% 31/12/2020
Nguyễn Phương Thảo 10.380 0,07% 19/03/2019
Nguyễn Thị Kim Thành Thành viên Ban kiểm soát 7.412 0,04% 16/12/2021
Đặng Quang Hưng 5.500 0,04% 20/04/2018
Nguyễn Duy Tùng 2.976 0,01% 13/12/2021
Đỗ Mạnh Hùng Thành viên HĐQT 2.794 0,01% 30/06/2022