Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam 20.813.522 31,73% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Mernus 9.838.795 15,00% 30/06/2022
Bùi Thanh Thanh Hiền 1.941.714 2,96% 30/06/2021
CTCP Tập đoàn DK 1.858.333 2,83% 30/06/2022
Phan Ngọc Anh Cương 1.571.984 2,40% 31/12/2021
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 1.200.000 3,71% 20/07/2021
Khương Tiến Hùng 1.197.018 3,70% 27/07/2018
Nguyễn Thị Bích Liên 1.101.276 1,68% 31/12/2021
Nguyễn Tùng Lâm 997.430 3,08% 19/03/2019
Đặng Trung Kiên Chủ tịch HĐQT 815.000 1,24% 30/06/2022
Lê Đình Ngọc Thành viên HĐQT 643.333 0,98% 30/06/2022
Mạc Quang Huy Thành viên HĐQT 350.400 0,53% 30/06/2022
Hoàng Đình Lợi Phó Chủ tịch HĐQT 311.789 0,48% 30/06/2022
Đào Thị Thanh Hiền Thành viên HĐQT 302.200 0,46% 30/06/2022
Hoàng Mạnh Huy Tổng giám đốc 257.500 0,39% 30/06/2022
Đào Xuân Đức Trưởng ban kiếm soát 124.472 0,19% 30/06/2022
Nguyễn Quang Vinh Phó Tổng giám đốc 50.400 0,08% 30/06/2022
Đặng Trần Quyết Phó Tổng giám đốc 30.000 0,05% 30/06/2022
Nguyễn Hồng Thắng Phó Tổng giám đốc 30.000 0,05% 30/06/2022
Dương Quỳnh Hoa 0 0,00% 25/01/2018