Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Tích Phương 0 0,00% 30/06/2017
Nguyễn Hoàng Giang 0 0,00% 27/11/2017
Nguyễn Diên 0 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Đình Chiến 0 0,00% 31/12/2016
Trần Thị Hạnh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 13/05/2022
Nguyễn Phương Thảo 0 0,00% 02/12/2022
Akahane Seiji Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Thị Diệu Quyên 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Anh Tuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Thanh Loan 0 0,00% 02/12/2022
Thaweesak Unprasert 0 0,00% 02/12/2022
Phạm Thu Hiền 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Thúy Quỳnh 0 0,00% 02/12/2022
Phạm Duy Hoàn Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/12/2022
Yasuo Kano 0 0,00% 02/12/2022
Trần Tuấn Phong Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/12/2022
Ninh Thị Thanh 0 0,00% 22/06/2017
Đỗ Thị Thanh Huyền 0 0,00% 26/08/2021
Hà Ngọc Minh Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/12/2022
Kudun Sukhumananda Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/12/2022