Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đinh Đức Tùng 2.806.520 20,73% 01/02/2018
Nguyễn Vĩnh Huy Chủ tịch HĐQT 2.150.000 15,88% 30/06/2022
Hoàng Tuấn Khải 84.304 0,62% 31/12/2018
Phạm Thị Thảo Thành viên Ban kiểm soát 15.400 0,11% 30/06/2022
CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam 41 0,00% 31/12/2021
CTCP Chứng khoán Phố Wall 0 0,00% 03/02/2017
Hoàng Trí Cường 0 0,00% 03/02/2017
Nguyễn Văn Nguyên 0 0,00% 03/02/2017
Vũ Thị Phương Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/10/2022
Trần Văn Toàn 0 0,00% 06/10/2022
Nhữ Đình Hòa 0 0,00% 06/10/2022
CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam 0 0,00% 07/09/2016
Nguyễn Thị Thu Hoài Tổng giám đốc 0 0,00% 06/10/2022
Lê Tuấn Điệp Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/10/2022
Đặng Sơn Nguyệt Thảo 0 0,00% 06/10/2022
Nguyễn Xuân Nam 0 0,00% 06/10/2022
Phạm Ngọc Tùng 0 0,00% 06/10/2022
Mai Thu Hà Kế toán trưởng 0 0,00% 06/10/2022
Trương Thị Thu Hiền 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Đăng Trường 0 0,00% 22/07/2015