Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Thanh Hóa 20.992.371 63,62% 31/12/2021
Nguyễn Hùng Phương Phó Chủ tịch HĐQT 6.883.500 20,86% 31/12/2022
Nguyễn Huy Nhắn 1.059.000 3,21% 30/06/2020
Nguyễn Ngọc Cần Tổng giám đốc 107.900 0,33% 31/12/2022
Nguyễn Huy Nam Chủ tịch HĐQT 106.200 0,32% 31/12/2022
Lê Văn Sơn 57.700 0,17% 30/06/2020
Lê Sỹ Len Thành viên HĐQT 57.400 0,17% 31/12/2022
Dương Văn Hóa Phó Tổng giám đốc 56.200 0,17% 31/12/2022
Lê Thị Hà Trưởng ban kiếm soát 7.700 0,02% 31/12/2022
Nguyễn Thế Dũng 7.600 0,02% 31/12/2022
Lê Văn Quí Thành viên HĐQT 7.400 0,02% 31/12/2022
Nguyễn Thị Nga Kế toán trưởng 7.000 0,02% 31/12/2022
Trịnh Thị Huyền Thành viên Ban kiểm soát 6.200 0,02% 31/12/2022
Nguyễn Huy Trường 6.200 0,02% 30/06/2021
Nguyễn Trọng Trường 5.200 0,02% 31/12/2022
Nguyễn Thị Thu Hà 3.200 0,01% 31/12/2022
Nguyễn Thị Thúy 2.200 0,01% 31/12/2022
Lê Trung Hiếu Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 06/02/2023
Nguyễn Công Khanh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/02/2023
Lê Ngọc Đỉnh Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 06/02/2023