Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Phi Anh Tổng giám đốc 10.224.936 47,31% 22/08/2022
Trần Văn Lĩnh Chủ tịch HĐQT 1.551.886 7,18% 30/06/2022
Lê Thị Minh Thảo Thành viên HĐQT 1.220.940 5,65% 30/06/2022
Lê Thanh Thảo Thành viên HĐQT 1.147.120 5,31% 30/06/2022
Dương Thị Tuyết Hằng Thành viên HĐQT 319.992 1,48% 30/06/2022
Dương Thị Nga 270.000 1,25% 30/06/2022
Lê Văn Cường 247.500 1,15% 30/06/2022
Trương Nguyên Phó Tổng giám đốc 143.835 0,67% 31/12/2021
Võ Hồng Sơn 60.000 0,28% 30/06/2022
Nguyễn Thị Phi Yến 57.000 0,26% 30/06/2022
Dương Tuyết Hà 45.000 0,21% 30/06/2022
Nguyễn Đình Tuấn Phó Tổng giám đốc 33.600 0,16% 30/06/2022
Nguyễn Văn Trung Trưởng ban kiếm soát 20.700 0,10% 30/06/2022
Mai Đăng Hải Thành viên Ban kiểm soát 13.600 0,06% 30/06/2022
Đặng Thị Hải 12.600 0,06% 31/12/2021
Võ Thị Hà 10.200 0,05% 31/12/2021
Phạm Đình Nguyên Phó Tổng giám đốc 8.400 0,04% 30/06/2022
Hà Thị Thu Thủy Kế toán trưởng 4.200 0,02% 30/06/2022
Huỳnh Thị Nguyệt Thành viên Ban kiểm soát 3.000 0,01% 30/06/2022
CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước 400 0,00% 31/12/2021