Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 15.969.884 65,00% 30/06/2022
Phạm Uyên Nguyên 1.215.000 4,95% 31/12/2020
Phạm Thị Lan Hương Thành viên Ban kiểm soát 3.000 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Hồng Sơn 2.862 0,01% 31/12/2018
Ong Thế Minh 779 0,00% 31/12/2018
Phùng Văn Tuyên 271 0,00% 31/12/2019
Trần Quốc Toàn Phó Giám đốc 120 0,00% 30/06/2022
Hà Thị Diệp Anh Kế toán trưởng 40 0,00% 31/12/2021
Trịnh Thị Bích Ngọc 0 0,00% 18/12/2018
Đào Xuân Nam 0 0,00% 27/09/2022
Ngô Duy Đà Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Trọng Tốt 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Mạnh Cường 0 0,00% 31/12/2017
Hoàng Minh Hiếu 0 0,00% 31/12/2013
Lê Thị Cẩm Thanh 0 0,00% 31/12/2013
CTCP Cơ điện lạnh 0 0,00% 03/06/2016
Dương Quang Lai 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Phương Dung Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 27/09/2022
Phạm Hồng Tài 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Quang Quảng Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/09/2022