Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP 119.600.000 65,00% 30/06/2022
CTCP Thương mại Thái Hưng 36.800.000 20,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Tố Khuê 105.400 0,06% 30/06/2022
Đỗ Trung Kiên Phó Tổng giám đốc 102.400 0,06% 30/06/2022
Hoàng Ngọc Diệp 71.800 0,04% 31/12/2020
Trần Thị Thu Hương 14.913 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Hiền 13.200 0,01% 31/12/2020
Nguyễn Minh Hạnh Tổng giám đốc 11.800 0,01% 31/12/2021
Giang Long Hải 2.000 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Bá Tài Đại diện công bố thông tin 1.600 0,00% 30/06/2022
Phạm Hồng Quân 100 0,00% 31/12/2019
Trần Anh Dũng 100 0,00% 30/06/2022
Hoàng Danh Sơn Kế toán trưởng 100 0,00% 30/06/2022
Hoàng Danh Vân 0 0,00% 31/12/2015
Đoàn Hồng Dũng 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Thị Thanh Sơn 0 0,00% 31/12/2015
Đỗ Xuân Hòa 0 0,00% 31/12/2014
Lê Phương Nga 0 0,00% 30/06/2015
Bùi Văn Khoa 0 0,00% 29/05/2018
Nguyễn Thị Diệp 0 0,00% 28/06/2017