Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 2.713.198 16,95% 31/12/2021
NH Investment & Securities Co., Ltd 1.771.890 11,07% 08/11/2022
Đinh Văn Vân Chủ tịch HĐQT 1.761.069 11,00% 21/10/2022
Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP 1.350.000 8,43% 31/12/2021
Trần Nho Thái Thành viên HĐQT 808.370 5,05% 30/06/2022
Hồ Ngọc Hùng 597.300 3,73% 18/11/2021
Chu Quang Tuấn Phó Tổng giám đốc 356.885 2,23% 30/06/2022
Võ Duy Minh Phó Tổng giám đốc 218.658 1,37% 30/06/2022
Lê Vũ Hùng Tổng giám đốc 153.117 0,96% 30/06/2022
Nguyễn Văn Thạc Phó Tổng giám đốc 52.362 0,33% 30/06/2022
Mai Thị Hảo Kế toán trưởng 9.534 0,06% 30/06/2022
Nguyễn Khắc Lễ 5.510 0,03% 30/06/2022
Đỗ Ngọc Thịnh 5.251 0,03% 30/06/2022
Đào Anh Tuấn Thành viên Ban kiểm soát 3.594 0,02% 30/06/2022
Đỗ Thị Thu Hà Trưởng ban kiếm soát 242 0,00% 05/01/2023
Phạm Văn Trương 0 0,00% 16/11/2021
Sầm Thị Thu Hương 0 0,00% 31/12/2015
Phạm Hữu Lạc 0 0,00% 21/04/2016
Tạ Thị Minh Sô 0 0,00% 31/12/2015
Lê Quang Thế 0 0,00% 27/09/2022