Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT 19.995.782 19,58% 30/06/2022
Phạm Thị Hồng 11.603.706 11,36% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Phượng Phó Tổng giám đốc 5.582.772 5,47% 30/06/2022
Nguyễn Văn Thành 5.000.000 4,90% 30/06/2021
Nguyễn Vũ Hồng Anh Thành viên HĐQT 2.985.500 2,92% 30/06/2022
Đặng Huy Tân 132.314 0,13% 30/06/2022
Đặng Tuấn Đại 21.809 0,02% 01/11/2021
Lê Nguyễn Uyên Phương 1.888 0,00% 30/06/2022
Đào Thị Kim Loan Thành viên HĐQT 176 0,00% 30/06/2022
Bùi Vũ Bảo Ngọc 98 0,00% 30/06/2022
Trần Văn Tập 88 0,00% 18/11/2021
Nguyễn Vũ Lê 80 0,00% 30/06/2022
Phạm Thị Thu Hà 80 0,00% 30/06/2022
Dương Quang Bình Phó Tổng giám đốc 80 0,00% 30/06/2022
Ngô Thị Hồng Vân Kế toán trưởng 75 0,00% 30/06/2022
Cao Thị Hoài Thu 57 0,00% 31/12/2021
Phạm Minh Đức 44 0,00% 31/12/2021
Phạm Thanh Phong 39 0,00% 30/06/2022
Mai Văn Tuyết 39 0,00% 30/06/2022
Lê Thị Hồng Liễu 9 0,00% 31/12/2021