Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đỗ Đức Cường 0 0,00% 18/05/2021