Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thanh Long Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 09/12/2022
Nguyễn Đình Chiến Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 09/12/2022
CTCP Giống Lâm nghiệp Thanh Hóa 0 0,00% 09/03/2021
Nguyễn Văn Hậu Phó Giám đốc 0 0,00% 09/12/2022
Trần Quốc Hậu 0 0,00% 09/12/2022
Đàm Thị Yến Ly 0 0,00% 09/12/2022
Phạm Thế Vinh Thành viên HĐQT 0 0,00% 09/12/2022