Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Thái Nguyên 6.763.200 42,27% 30/06/2022
CTCP Tập đoàn Quốc tế Đông Á 6.560.000 41,00% 30/06/2022
Nguyễn Quang Mãi Chủ tịch HĐQT 1.607.446 10,05% 30/06/2022
Hoàng Thị Huệ Thành viên Ban kiểm soát 13.611 0,09% 30/06/2022
Nguyễn Thị Tố Hoa 11.000 0,07% 30/06/2018
Nguyễn Huy Biên 9.632 0,06% 30/06/2022
Phạm Quốc Hùng 7.290 0,05% 31/12/2019
Nguyễn Đức Duy 2.000 0,01% 31/12/2019
Vy Văn Minh 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Thị Mai Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 25/09/2022
Trương Đình Thục 0 0,00% 28/08/2019
Phạm Đăng Bạ 0 0,00% 20/03/2017
Phạm Thái Hà 0 0,00% 20/03/2017
Nguyễn Bá Quyết Thành viên HĐQT 0 0,00% 19/06/2020
Nguyễn Văn Tiến Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/08/2019
Nguyễn Cẩm Tú 0 0,00% 20/09/2019
Nông Quốc Bình Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/08/2019
Đỗ Thị Thanh Hường Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 25/09/2022
Thân Hương Lan 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Minh Phương Kế toán trưởng 0 0,00% 25/09/2022