Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ 5.219.524 65,42% 31/12/2022
America LLC 676.000 8,47% 21/01/2022
Hồ Thị Quý Mão 406.258 5,09% 31/12/2022
Lâm Nguyệt Thanh Thành viên HĐQT 187.200 2,35% 31/12/2022
Nguyễn Thị Kiên Giang 149.585 1,87% 25/01/2022
Huỳnh Minh Trung Thành viên HĐQT 84.761 1,06% 31/12/2022
Nguyễn Thị Nguyệt Quế 55.466 0,70% 06/03/2023
Hoàng Văn Khiêm Thành viên Ban kiểm soát 54.280 0,68% 31/12/2022
Lê Thị Thanh Phượng Kế toán trưởng 37.307 0,47% 31/12/2022
Trịnh Công Đoàn Thành viên HĐQT 21.537 0,27% 06/03/2023
Thái Minh Lực Phó Giám đốc 11.766 0,15% 31/12/2022
Võ Anh Tuấn Thành viên Ban kiểm soát 8.181 0,10% 31/12/2022
Trương Thanh Hùng 3.000 0,04% 31/12/2022
Trần Minh Nhựt Đại diện công bố thông tin 1.860 0,02% 31/12/2022
CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn 99 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Minh Phương Thành viên HĐQT 0 0,00% 31/03/2023
Nguyễn Hữu Lộc Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 31/03/2023
Ngô Hồng Hạnh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 31/03/2023
Khưu Thị Ngân Huỳnh 0 0,00% 14/02/2023
Trần Quang Anh Tuấn 0 0,00% 14/02/2023