Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Thị Mỹ Hạnh 3.382.590 13,85% 31/12/2021
Phạm Trung Cang Phó Chủ tịch HĐQT 3.223.220 13,19% 30/06/2022
CTCP Nhựa Tân Đại Hưng 1.913.640 7,83% 31/12/2021
Trương Thị Lệ 1.237.740 5,07% 31/12/2021
Đỗ Thị Quế Thanh 960.000 3,93% 30/06/2022
Phạm Đỗ Diễm Hương Chủ tịch HĐQT 896.700 3,67% 30/06/2022
Phạm Đỗ Quế Hương 720.000 2,95% 30/06/2022
Tôn Thị Hồng Minh Phó Tổng giám đốc 704.000 2,88% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Loan Thành viên HĐQT 177.160 0,73% 30/06/2022
Phạm Văn Mẹo Tổng giám đốc 55.000 0,23% 30/06/2022
Đào Thanh Tuyền Thành viên Ban kiểm soát 33.600 0,14% 30/06/2022
Đoàn Thị Hồng Tươi 30.000 0,12% 30/06/2022
Nguyễn Văn Hùng 26.400 0,11% 31/12/2020
Trần Hữu Vinh Thành viên HĐQT 7.000 0,03% 30/06/2022
Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa Trưởng ban kiếm soát 2.050 0,01% 30/06/2022
Phạm Thị Trúc Ngân Thành viên HĐQT 1.000 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Xuân 360 0,00% 30/06/2022
Lê Thị Mỹ Ngọc 0 0,00% 24/06/2015
Tạ Xuân Thủy 0 0,00% 24/06/2015
Nguyễn Kim Ánh 0 0,00% 27/09/2022