Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 14.786.512 35,67% 31/12/2022
Magbi Fund Ltd 10.361.385 25,00% 31/12/2021
Super Delta Pte. Ltd 6.267.289 15,12% 31/12/2022
Trần Túc Mã Tổng giám đốc 1.724.456 4,16% 31/12/2022
Vũ Thị Thuận 471.254 1,14% 31/12/2020
Nguyễn Huy Văn Phó Tổng giám đốc 437.673 1,06% 31/12/2022
Đào Quốc Cương 158.500 0,38% 31/12/2020
Nguyễn Hùng Cường 112.600 0,27% 31/12/2020
Nguyễn Mậu Hoàng Sơn 101.010 0,24% 14/02/2019
Nguyễn Thị Hoan 100.560 0,24% 31/12/2022
Nguyễn Thị Lan 73.460 0,18% 31/12/2021
Đào Thúy Hà Thành viên HĐQT 68.690 0,17% 31/12/2022
Nguyễn Thị Bảo Vân 59.800 0,14% 31/12/2020
Nguyễn Thanh Tùng 55.701 0,13% 31/12/2022
Đinh Trung Kiên Kế toán trưởng 55.386 0,13% 31/12/2022
Đào Trọng Tài 33.264 0,08% 31/12/2022
Nguyễn Duy Vinh 18.035 0,04% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hậu 9.800 0,02% 31/12/2022
Phạm Thị Thường 8.905 0,02% 31/12/2022
Đào Thị Hồng Anh 7.674 0,02% 31/12/2022